Thursday, October 27

KEesan penjajahan terhadap tradisi keilmuan Islam

KESAN PENJAJAHAN BARAT KEPADA EPISTEMOLOGI ISLAM
OLEH:NIK NURUL IMAN NIK HASHIM
KOLEJ UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

PROSES PEMBARATAN SISTEM PENDIDIKAN
Tokoh westernisasi (tokoh pembaratan Islam), missionary barat dan orientalis berusaha sedaya upaya untuk menghancurkan nur Islam. Mereka mewujudkan pelbagai organisasi antaranya Paderi Lamnes al-yasuei telah mengatur strategi pepecahan keatas umat Islam selepas kejatuhan khilafah Islamiah Turki 1924. beberapa kejayaan telah dicapai,terutamanya di medan pendidikan, pengubahsuaian dalam hukum Al-Quran dan muncul gerakan pembebasan wanita.
Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah (ugama Islam) Dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan Yang demikian). (Assof :8)
Sistem pembelajaran Al-Quran diketepikan ,dimana sedikit demi sedikit pelajaran berteraskan Al-Quran dan assunnah dihapuskan dari peringkat rendah ke peringkat universiti. Al-Azhar sebagai institusi yang masih mengekalkan sistem Al-Quran dan sunnah telah cuba diganggu oleh golongan westernisasi ini. Mereka menekankan bahawa Al-Azhar memerlukan perubahan, sehingga kesannya tenaga pengajar al-azhar turut termakan dengan hasutan pemikiran Barat ini.
DEFENISI EPISTEMOLOGI
· Epistemologi adalah istilah yang dikaitkan dengn perbahasan falsafah, dimana 'epsteme' bermaksud pengetahuan dan logos bermksud ilmu,sains,kajian atau teori dan perbincangan.
· Secara mudahnya ia ditakrifkan sebagai 'kajian tentang ilmu pengetahuan'. Secara teknikalnya ia merujuk kepada disiplin ilmu yang menyelidiki tentang ilmu.
· Kemunculan ahli falsafah Yunani yang dikenali sebagai sufsa'iyyun (sophist) menghasilkan kemunculan perbincangan epistemologi secara terbuka.
EPISTEMOLOGI ISLAM DAN BARAT
· Epistimologi mengikut Islam adalah satu perbahasan mengenai penentuan dan penilaian terhadap sesuatu perkara sama ada benar(diterima) atau palsu(ditolak). Perkara yang benar hendaklah berasaskan ilmu al-yakin.
· Epistimologi Barat menurut Prof Al-attas " kebudayaan barat berasaskan dasar falsafah bukan agama, mereka hanya menegaskan dasar teori iaitu ilmu pengetahuan atau hasil akal nazari yang berlandaskan sangkaan,dugaan dan penerokaan akal jasmani yang mungkin benar atau tidak".
PENJAJAHAN KEATAS ISLAM
Serangan monggol
· Berlaku sejak abad ke 12 sekitar 1220-1230 di Azerbaijan dan timur laut Iran
· Puncak malapetakala ialah penghancuran kota Baghdad dimana khazanah ilmu dan saintifik telah dibinasakan
· Hulagu menawan baghdad, air sungai dajlah bertukar sebanyak 2 kali:
- Hari pertama : merah dengan darah umat Islam yang disembelih
- Hari kedua : hitam dengan dakwah buku-buku yang dibuang.
· Baghdad mempunyai Bait al-Hikmah sebagai perpustakaan terunggul didunia
· Baghdad juga merupakan pusat industri penerbitan buku terbesar didunia
- separuh dari 2.5 juta penduduk terlibat dengan proses penerbitan buku.
- Membaca buku menjadi kegilaan dan hobi penduduk Baghdad
· Baghdad menjadi syurga buku-buku diabad 13 sedangkan Eropah masih jahil dan buta huruf dalam kegelapan.
Perang Salib
· Penjajahan disusuli dnegan Perang Salib yang dilancarkan oleh pemerintah Kristian pada Zaman Pertengahan di Eropah
· Berlaku selama 200 tahun menyebabkan kejatuhan Kota Grenada kepada Crusaders
· Peperangan dicetuskan disebabkan faktor perbezaan dari sudut ekonomi,agama dan politik
· Hasil ketamadunan Islam telah dicuri dan dirampaskan oleh masyarakat eropah.
SEKULARISME
Takrifan
· Dalam bahasa arab disebut 'almaniyah ( علمانيه )
· Dr Yusuf Qaradawi ,bukunya 'Pertentangan Islam dan sekular' terjemahan yang betul dalam bahasa Arab ialah al-Ladiniyyah ( الا دينيه ) iaitu tanpa agama atau al-Dunyawiyyah (الدنياويه ) iaitu keduniaan.
· Perkataan الدنياويه bukan berlawanan dengan perkataan ukhrawiyyah sahaja tetapi mempunyai makna khusus iaitu " Perkara yang tiada kaitan dengan agama"
· SM Naquib Al-attas , bukunya Islam dan sekularisme menyebut " pembebasan manusia dari unsur agama yang kemudian mencangkupi kawalan bidang metafizik keatas pemikiran dan bahasanya"
Prinsip sekularisme ( SM Naquib Al-Attas)
· Aliran sekular ingin membaiki hidup insan melalui material sahaja
· Menyatakan kebenaran keduniaan adaah terpisah dari ajaran wahyu dan kenabian
· Ilmu sekular bebas dari prinsip dan disiplin ilmu, boleh diuji dengan fikiran dan pengalaman
· Percaya rasionalisme merupakan sumber kepada pencapaian ilmu
Kesan sekularisme
· Masyarakat Islam gagal untuk menampilkan satu sistem hidup yang ideal
· Lahir pemimpin yang tidak cekap memimpin umat Islam yang tiada standard moral,intelektual dan spiritual yang tinggi.
· Lahirnya sarjana muslim yang sekular menerima ajaran Barat termasuk ilmu kemanusiaan (humaniora).Cuba membicarakan persoalan sosialisme Islam atau sekularisme Islam.
· Sarjana Muslim meniru gaya berfikir Barat dan menyanjung tinggi tokoh pemikir Barat
· Berlaku romanisasi iaitu penterjemahan Bahasa Arab ke bahasa setempat , memisahkan formal, konseptual muslim dan sumber asli Islam
· Umat Islam didoktrin menjadi komuniti yang tidak menghiraukan suasana sekeliling sehingga melahirkan umat bersifat individualistik dan materialistik
· Soal hireaki ilmu sudah diketepikan dan tidak difahami oleh ilmuan Islam.Dalam Islam terdapat ilmu prinsipal(primer) iaitu wajib dirujuk dan ilmu sekunder. Ilmu berkaitan al-Quran dan hadis ialah sumber primer
KESIMPULAN
Ilmu merupakan suatu perkara yang amat dititikberatkan oleh Islam, malahan ayat pertama juga menekankan gesaan dan penekanan tentang asas kepada ilmu iaitu membaca. Lihatlah surah al-alaq yang berbunyi :
Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk). Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, (Al-Alaq : 1-3 )
Dan bagi orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditingkatkan darjatnya disisi Allah, dengan syarat ilmunya itu berasaskan Al-Quran dan assunnah

No comments:

Post a Comment